Hoe zit het met loondoorbetaling als je ziek wordt tijdens vakantie?

26 sep, 2023 | Vakantie
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Tijdens hun vakantie hebben werknemers recht op doorbetaling van hun volledige loon. Dit betekent dat zij recht hebben op het loon dat zij normaal zouden ontvangen als ze hadden gewerkt. Hierbij hoort niet alleen het basisloon, maar ook andere vergoedingen die nauw verbonden zijn met hun werk, zoals provisies, vakantiegeld, dertiende maand, toeslagen en bonussen.

Vergoedingen overuren

In principe vallen vergoedingen voor overuren niet onder de loonbetaling tijdens vakantie. Tenzij de werknemer regelmatig overuren maakt, de vergoeding voor overuren een substantieel deel vormt van het totale brutoloon en de overuren verplicht zijn volgens de arbeidsovereenkomst. Het Hof Den Bosch heeft bepaald dat overuren als onderdeel van het loon worden beschouwd als ze minimaal 25 procent van het totale brutoloon uitmaken. Daarnaast heeft de Hoge Raad recentelijk geoordeeld dat het recht op volledige loondoorbetaling tijdens vakantie geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen.

Vakantie(loon) bij zieke werknemers

Een zieke werknemer kan, in overleg met de bedrijfsarts, vakantiedagen opnemen tijdens zijn ziekte. De bedrijfsarts beoordeelt of er medische bezwaren zijn tegen het opnemen van vakantie en adviseert de werkgever. De werkgever kan vervolgens wel of niet toestemming geven aan de werknemer. De vakantiedagen worden afgetrokken van het vakantiesaldo, tenzij de werknemer niet in staat is om van zijn vakantie te genieten. Wanneer een zieke werknemer met toestemming van de werkgever of de bedrijfsarts op vakantie gaat, heeft hij recht op 100% loondoorbetaling, zelfs als hij voorafgaand aan de vakantie een lager loon ontving vanwege ziekte (bijvoorbeeld 70%). Het Hof van Justitie van de EU heeft namelijk bepaald dat een zieke werknemer tijdens zijn vakantie dezelfde rechten moet hebben als werknemers die in die periode hebben gewerkt. Dit betekent dat het lagere loon als gevolg van ziekte niet geldt tijdens de vakantie.

Ziek na de vakantieaanvraag

Als de werknemer zich ziek meldt nadat zijn vakantie is aangevraagd, maar voordat hij daadwerkelijk met vakantie gaat, mogen de vakantiedagen in principe niet worden afgetrokken. Dit betekent dat de werknemer zijn vakantiedagen behoudt en ze op een ander moment kan opnemen. Alleen als de werknemer hiermee akkoord gaat, mogen de ziektedagen als vakantiedagen worden beschouwd en van het vakantiesaldo worden afgetrokken. Als de bedrijfsarts van mening is dat de medische toestand van de werknemer geen vakantie toelaat, kan de werkgever zijn toestemming voor de vakantie intrekken. In dat geval moet de werknemer thuisblijven en werken aan zijn herstel. Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan hij een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

Ziek tijdens de vakantie

Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, moet de werknemer dit zo snel mogelijk melden aan zijn werkgever en indien nodig ter plaatse medische hulp zoeken. Als de werkgever twijfels heeft over de ziekmelding, kan de werknemer worden gevraagd om een verklaring van een arts, zelfs als hij zich in het buitenland bevindt. De vakantiedagen worden omgezet in ziektedagen vanaf het moment van ziekmelding. Alleen als dit vooraf is afgesproken in de cao of arbeidsovereenkomst, kunnen de ziektedagen worden afgetrokken van de bovenwettelijke vakantiedagen. Veel werknemers zijn zich hier vaak niet van bewust.

Zorg dat je op de hoogte bent van de regels

Het is belangrijk dat je als werknemer op de hoogte bent van deze regels. Ben je zelf werkgever? Zorg dat je jouw werknemers vooraf informeert, bijvoorbeeld door middel van een verzuimprotocol, om discussies en problemen achteraf te voorkomen.